ශ්‍රි ල.ං.ග.ම බසයකට මැරප්‍රහාරයක් එල්ලකරය්.

ශ්‍රි ල.ං.ග.ම බසයකට මැරප්‍රහාරයක් එල්ලකරය්.

උදැසන 10.10 මහ නුවරින් කොලඹ බලා පිටත්වන නදීශානි පෞත්ගලික බස්යේ රියදුරු සහ ඔහුගෙ සහයකයා විසින් පනදුර මහා නුවර 117 මාර්ගයෙ ඪාවනය වන ශ්‍රි ල.ං.ග.ම බසයකට මැරප්‍රහාරයක් එල්ලකරය්.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>