ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ විදේශ ප්‍රේෂණ වැඩිවෙයි!

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ විදේශ ප්‍රේෂණ වැඩිවෙයි!

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ විදේශ ප්‍රේෂණ 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී ඇ.ඩො. මිලියන 407 ක් වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) පවසයි.

CBSL විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම බාහිර අංශයේ කාර්ය සාධන වාර්තාවට අනුව, පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී විදේශ ප්‍රේෂණ ඩොලර් මිලියන 205 ක් පමණක් විය.

මෙම වසරේ මුල් මාස දෙක තුළ ශ්‍රී ලංකාව සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ ඩොලර් මිලියන 400කට අධික ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර ජනවාරි මාසයේදී එම අගය ඩොලර් මිලියන 437.5 දක්වා ළඟා විය.

වෙළඳ භාණ්ඩ වෙළඳ ගිණුමේ හිඟය 2022 පෙබරවාරි මාසයේදී USD මිලියන 780 සිට 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී USD මිලියන 39 දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු විය, ප්‍රධාන වශයෙන් සමස්ථ ඉල්ලුම් තත්ත්වයන් අඩුවීම හේතුවෙන් ආනයන වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස මධ්‍යස්ථ වීමේ බලපෑම පිළිබිඹු කරයි.

Share this: