ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඉන්දුනීසියාවේ තවත් රැකියා අවස්ථා විවෘත වෙයි

ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඉන්දුනීසියාවේ තවත් රැකියා අවස්ථා විවෘත වෙයි

ඉන්දුනීසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අද්මිරාල් මහාචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ මහතා අඟහරුවාදා ඉන්දුනීසියානු ජනරජයේ මිනිස්බල අමාත්‍ය අයිඩා ෆවුසියා මහතා හමුවිය.

ශ්‍රී ලංකා රජය මුහුණ දී සිටින වත්මන් ආර්ථික අභියෝග පිළිබඳව කනස්සල්ල පළ කළ අමාත්‍ය ෆවුසියා, දෙරට අතර රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට එකඟ විය.

මිනිස් බල අංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉන්දුනීසියානු රජයේ ජාතික ප්‍රමුඛතා හතරක් ඇය සඳහන් කළාය. විශේෂයෙන් ජාතික ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඉහළ නැංවීම, මානව සම්පත්වල ගුණාත්මකභාවය සහ නිපුණතාවය වැඩිදියුණු කිරීම, යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සහ මිනිස්බල අංශය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා දේශපාලන හා නීතිමය රාමුව ශක්තිමත් කිරීම යන කරුණුය.

Share this: