ශ්‍රී ලංකාව ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට සූදානම් වෙයි!

ශ්‍රී ලංකාව ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට සූදානම් වෙයි!

ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට සූදානම් බව බැඳුම්කර හිමියන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට දන්වා ඇත.

Share this: