ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියනයක ඉන්දියානු ණය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමට සාකච්ඡා කරයි!

ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියනයක ඉන්දියානු ණය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමට සාකච්ඡා කරයි!

ලංකාව ඩොලර් බිලියනයක ණය මාර්ගයක් දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඉන්දියාව සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටී.

රොයිටර් වාර්තාවට අනුව, ලංකාව වසරේ සෙසු ණය සඳහා අරමුදල් රැස් කිරීම උත්සාහ අනෙක් මාර්ගය ජාත්යන්තර මූල්‍ය අරමුදල බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මාර්තු 17 වන දිනෙන් කල් ඉකුත්වීමට නියමිත බව ආරංචි මාර්ගවලින් හෙළි වී ඇත.

Share this: