වේගය වැඩි නම් 11දා සිට නඩු!

වේගය වැඩි නම් 11දා සිට නඩු!

ශ්‍රී ලංකාව තුල වේග සීමා පුවරු සහිත මාර්ගවල වේග සීමා උල්ලංඝණය කරමින් රිය ධාවනය කරන රියදුරන්ට එරෙහිව අගෝස්තු මස 11 වන දින සිට නඩු පැවරීමට පොලීසිය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය කරන රියැදුරන්ට පසුගිය කාලයේ දී දඩ මුදල් අය කිරීමක් සිදු නොවුණේ 298/2005 දරණ නඩුවට අනුව මාර්ගවල වේග සීමා නිසි පරිදි සඳහන් නොවූ නිසාය.

කෙසේ වුවද මාර්ග රැසක මේවන විට අදාළ වේග සීමා පුවරු සවිකර ඇති නිසා මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇති පහත දැක්වෙන්නේ මීට අදාළව පොලිස් මූලස්ථානය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයයි.
doc

Share this: