වියට්නාමය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බහුවිධ සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

වියට්නාමය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බහුවිධ සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සාම්ප්‍රදායික මිත්‍රත්වය සහ බහුවිධ සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා තම රට සැමවිටම වැදගත් වන බව වියට්නාමයේ ජනාධිපති Vo Van Thuong තහවුරු කර තිබේ.

වියට්නාමයේ නව ශ්‍රී ලංකා තානාපති සජීව උමංගා මෙන්ඩිස් මහතා අඟහරුවාදා (අප්‍රේල් 18) ජනාධිපති Vo Van Thuong වෙත සිය අක්තපත්‍ර භාර දුන් අවස්ථාවේදී මේ බව සඳහන් විය.

ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා වියට්නාමයේ සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධන ජයග්‍රහණ අගය කළ අතර දෙපාර්ශවය සහයෝගීතාව සහ අත්දැකීම් බෙදාහදා ගැනීම සහ මිනිසුන් අතර හුවමාරුව ඉහළ නංවනු ඇතැයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව පෙන්නුම් කළේය.

Share this: