විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් සඳහා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් සඳහා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

අප්‍රේල් 12 වැනිදා තම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දෙන ලෙස සියලුම අයදුම්කරුවන්ට විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන්ට සිය අයදුම්පත් දහවල් 12.00 ට පෙර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. හෙට.

මේ අතර, වේලාවක් වෙන්කර නොගත් පුද්ගලයින්ට එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලට පැමිණීමෙන් වළකින ලෙසද ඉල්ලා සිටියි.

Share this: