විදුලි බිල 20% කින් වහා අඩු කරන ලෙස ඉල්ලීමක්

විදුලි බිල 20% කින් වහා අඩු කරන ලෙස ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි ඉල්ලුම අඩුවීම, විනිමය අනුපාතිකය අඩුවීම සහ ඉන්ධන මිල අඩුවීම යන කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට ආසන්න වශයෙන් සියයට 20ක පමණ විදුලි ගාස්තු අඩුවීමක් වහා ලැබිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජානක රත්නායක මහතා පවසයි.

“මේ වසරේ ජනවාරි 5 වැනි දින ලංවිම විසින් ඉල්ලා සිටි ගාස්තුවට අනුව, ලංවිම 2023 වසර සඳහා ගිගාවොට් පැය 16,520 ක විදුලි ඉල්ලුමක් ඇස්තමේන්තු කර තිබූ අතර, එයින් රු. විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 722ක්, බලශක්ති අලෙවියෙන් ලැබී තිබ්ණි.

ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා සැබෑ ඉල්ලුම සහ වසරේ ඉතිරි කාලය සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පුරෝකථනය කරන ලද ඉල්ලුම අඩුවීම මගින් PUCSL ඉල්ලුම පුරෝකථනය ඔප්පු වී ඇති බව ඔහු පැවසීය.

Share this: