විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට ලබාදුන් සහන කාලය දීර්ඝ කෙරේ

විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට ලබාදුන් සහන කාලය දීර්ඝ කෙරේ

පෙබරවාරි මාසය සඳහා විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට පාරිභෝගිකයින්ට අප්‍රේල් මස 30 වන දින දක්වා සහන කාලයක් ලබා දී ඇති බව විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම විදුලි බිල ගෙවීමට නොහැකිව සිටිය ද කිසිදු අයුරකින් නිවාසවලට සපයා ඇති විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් නොකරන ලෙස විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත අමාත්‍ය වරයා දැනුම් දී තිබෙනවා.

පසුගිය 7 වන දා නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු තාප බලාගාරයේ සේවක මණ්ඩල විසින් අඛණ්ඩව විදුලිය සපයමින් මහජනතාවට සපයක සේවාවන් ඇගයීම සඳහා අමාත්‍යවරයා එම විදුලි බලාගාරය වෙත ගොස් රජය හා මහජනතාව වෙනුවෙන් කෘතඥතාවය පළ කර ඇත.

Share this: