විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ජුනි 30 වැනිදා

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ජුනි 30 වැනිදා

2023 ජූලි 01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (PUCSL) සභාපති ජනක රත්නායක මහතා අනාවරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 30 වැනි වගන්තිය සහ 17 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව මහජනතාවගේ අදහස් ද අවසාන ගාස්තු සංශෝධනයේදී සලකා බලන බව රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ ජූනි 30 වැනිදා නව විදුලි ගාස්‌තු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට මහජන කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරන බවයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති සියයට 3ක විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමේ යෝජනාව සහ කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපත් කර ඇති විකල්ප යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවගෙන් අදහස් සහ යෝජනා කැඳවා ඇති බව රත්නායක මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

Share this: