විදුලිබල හා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ප්‍රතිසංස්කරණ!

විදුලිබල හා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ප්‍රතිසංස්කරණ!

විදුලිබල හා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා මාර්තු 30 වනදා ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කළේය.

ඒ අනුව විදුලිබල හා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය සහ මාර්ග සිතියම පැවති රැස්වීමකදී සභා ගර්භයේ සාමාජිකයින් සමඟ බෙදා ගන්නා ලදී.

එපමණක් නොව මේ සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික අංශයේ කාර්ය භාරය පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කෙරිණි.

Share this: