වැඩි දියුණු කළ ආරක්ෂාවක් කාන්තාවන් සඳහා ලබාදිය යුතු බව සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ඉල්ලා සිටියි!

වැඩි දියුණු කළ ආරක්ෂාවක් කාන්තාවන් සඳහා ලබාදිය යුතු බව සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ඉල්ලා සිටියි!

කාන්තා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බල මණ්ඩලය (WPC) කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැණු ළමයින්ගේ යහපැවැත්ම සහ ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඩිජිටල් වේදිකාවල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනය නියාමනය කිරීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම පැමිණිලි සහ විමර්ශන යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමට යෝජනා කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් WPC පවසන්නේ ඩිජිටල් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර ඩිජිටල් වේදිකා භාවිතා කිරීමේ ආරක්ෂිත ක්‍රම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම අවශ්‍ය බවයි.

මාර්තු 08 වැනිදාට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපතිනී වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය විසින් මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

Share this: