වහාම ක්‍රිරියත්මක වන පරිදි ස්ථානාධිපතිවරු 6ට ස්ථානමාරු

වහාම ක්‍රිරියත්මක වන පරිදි ස්ථානාධිපතිවරු 6ට ස්ථානමාරු

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 06 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබේ.

පොලිස් මුලස්ථානයේ පිරිස් හා පාලන ස්ථානාධිපතිවරයා වැලිකඩ පොලිස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස මාරුකර යවා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළ අතර, ගල්කිස්ස කොට්ඨාසයේ ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක වී.ඒ පුෂ්ප කුමාර මහතා බියගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇත.

තවද මරදාන පොලිසියේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපති රාගම පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇති අතර, දෙනියාය පොලිසියේ ස්ථානාධිපති එච්.එම්.බී ප්‍රියන්ත මහතා මාතර මූලස්ථාන පොලිසියට සහ දෙනියාය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ කටයුතු කළ ඩී.ආර් තලගල මහතාත් පත් කර තිබේ.

එමෙන්ම අමතරව මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයේ කටයුතු කළ එම්.ඒ.සී.එන් ප්‍රැන්සිස් මහතා වැලිකඩ පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙසට ලබාදුන් ස්ථාන මාරුව අවලංගු කර ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පැවසීය.

Share this: