වසන්ත කරන්නාගොඩව ඇමරිකාව අසාදු ලේඛනගත කරයි

වසන්ත කරන්නාගොඩව ඇමරිකාව අසාදු ලේඛනගත කරයි

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර වසන්ත කරන්නාගොඩ සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට දැඩි ලෙස මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරීමේ චෝදනාව මත එරටට ඇතුළුවීම බ්‍රහස්පතින්දා තහනම් කළ බවයි.

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර වසන්ත කරන්නාගොඩ නම් කරන්නේ, 2023 රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, විදේශ මෙහෙයුම් සහ අදාළ වැඩසටහන් විසර්ජන පනතේ 7031 (ඇ) වගන්තියට අනුව, ඔහු දැඩි ලෙස උල්ලංඝනය කිරීමකට සම්බන්ධ වීම හේතුවෙනි. ඔහු නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ කාලය තුළ මානව හිමිකම් පිළිබඳව එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

Share this: