වරාය නගරය ගැන අවසන් තීරණය ලබන සතියේ – අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග

වරාය නගරය ගැන අවසන් තීරණය ලබන සතියේ – අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග

වරාය හා නාවික අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසන්නේ, කොළඹ වරාය නගරය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි සතිය තුළ අවසන් තිරණයක් ගැනිමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.
වරාය නගරයේ ඉදිකිරිම් සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට රජයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැවසයි.

තවද, මීට අමතරව අදාළ ඉදිකිරිම් සමාගමෙන්ද වාර්තාවක් කැඳවා ඇති බව අමාත්‍ය රණතුංග මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව ලබන අඟහරුවාදා හෝ බදාදා වන විට වරාය නගරයේ ඉදිකිරිම් සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගැනිමට බලාපොරොත්තු වන බවවරාය හා නාවික අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

Share this: