වඳුරන් චීනයට අපනයනය කිරීමට ලංකා රජය තීරණය කරයි

වඳුරන් චීනයට අපනයනය කිරීමට ලංකා රජය තීරණය කරයි

වඳුරන් 100,000 ක් දක්වා චීනයට අපනයනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ගත් තීරණය පිළිබඳව පාරිසරික සංවිධාන සහ සත්ව හිමිකම් කණ්ඩායම් කිහිපයක් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

චීනයේ සත්වෝද්‍යාන සඳහා “Toque macaque” වඳුරන් ලබා දෙන ලෙස චීන නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මේ සතිය මුලදී හෙළි කළේය.

චීනයේ “Toque macaque” වඳුරන් සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බවත්, දිවයිනේ ආරක්ෂිත විශේෂ ලැයිස්තුවෙන් මෑතකදී ඉවත් කරන ලද වඳුරන් අපනයනය කිරීමෙන් වැඩිවන වඳුරු ගහනය පාලනය කිරීමට හැකි බවත් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Share this: