වතුර කපන්නේ නැ

වතුර කපන්නේ නැ

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසන අන්දමට කොළඹ උතුර ප්‍රදේශ කිහිපයක අද (05) දිනයේ ජල සැපයුම නතර කිරීමටගත් තීරණය තාවකාලිකව අත්හිටවු බවයි.

මෙම ජල සැපයුම නතර කිරීමට ගත තීරණය වෙන දිනකට යොදාගන්න බව මෙම මණ්ඩලය තිරණය කර ඇත.

Share this: