ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය COVID-19 ගෝලීය හදිසි තත්ත්වය අවසන් වූ බව දන්වයි

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය COVID-19 ගෝලීය හදිසි තත්ත්වය අවසන් වූ බව දන්වයි

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය COVID-19 සඳහා වූ ගෝලීය හදිසි තත්ත්වය එහි මුල් ප්‍රකාශයෙන් වසර තුනකට වැඩි කාලයකට පසු සිකුරාදා අවසන් කළ අතර, වෙනත් බෝවන රෝග සමඟ මිලියන 6.9 කට වැඩි පිරිසක් මිය ගිය වෛරසය දැන් රටවල් කළමනාකරණය කළ යුතු බව පැවසීය.

ගෝලීය සෞඛ්‍ය ඒජන්සියේ හදිසි කමිටුව බ්‍රහස්පතින්දා රැස්වූ අතර 2020 ජනවාරි 30 සිට ක්‍රියාත්මක වන එහි ඉහළම මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමේ – “ජාත්‍යන්තර සැලකිල්ලේ මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්” ලෙස COVID-19 වෛරස් අර්බුදය අවසන් කිරීම ප්‍රකාශ කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට නිර්දේශ කළේය.

“එබැවින් මම COVID-19 ගෝලීය සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම මහත් බලාපොරොත්තුවකින් යුතුව ඇත,” WHO අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්‍රොස් අද්නාම් ගෙබ්‍රෙයෙසස් පැවසුවේ හදිසි අවස්ථාව අවසන් වීමෙන් අදහස් වන්නේ COVID ගෝලීය සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් ලෙස අවසන් වූ බව නොවන බවයි.

Share this: