ලෝකයේ වඩාත්ම දුක්ඛිතම රටවල් ලැයිස්තුවේ ලංකාව 15 වැනි ස්ථානයේ

ලෝකයේ වඩාත්ම දුක්ඛිතම රටවල් ලැයිස්තුවේ ලංකාව 15 වැනි ස්ථානයේ

ලෝකයේ දුක්ඛිතම රටවල් 15 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වූ මෑතකාලීන දර්ශකය සකස් කර ඇත්තේ යල් පැන ගිය දත්ත පදනම් කරගෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ආර්ථික විද්‍යාඥ ස්ටීව් හැන්කේගේ වාර්ෂික දුක්ඛිත දර්ශකය 2022 (HAMI) විසින් පසුගියදා නිකුත් කරන ලද අතර, ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ රටවල් 157ක් අතරින් 11 වැනි ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

2022 ශ්‍රේණිගත කිරීම විරැකියාව, උද්ධමනය, බැංකු ණය දීමේ අනුපාත සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශත වෙනස් වීම සලකා බලන සමීකරණයක් භාවිතා කරමින් එක් එක් රට සඳහා HAMI ලකුණු තීරණය කරන ලදී.

Share this: