ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දමයි!

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දමයි!

ලිට්‍රෝ සමාගම ඊයේ (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නැවතත් ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව රුපියල් 4,409 ක් වූ කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 4,743 ක් දක්වා රුපියල් 334 කින් ඉහළ යනු ඇත.

මීට පෙර කිලෝග්‍රෑම් 5 ගෘහස්ථ සිලින්ඩරයක් රුපියල් 1170 කට අලෙවි වූ අතර එහි මිල රුපියල් 134 කින් වැඩි විය. එබැවින් එහි නව මිල රුපියල් 1,904 කි.

මීට අමතරව, රුපියල් 822 ක් වූ කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 61 කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 883 ක නව මිලක් පවතී.

Share this: