ලිංගික අල්ලස් චෝදනා සනාථයි

ලිංගික අල්ලස් චෝදනා සනාථයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකාරීන් කිහිපදෙනෙකුට විරුද්ධව ලිංගික අල්ලස් චෝදනා එල්ල වී තිබූනි.

එම ලිංගික අල්ලස් චෝදනා සනාථ වී ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ලිංගික අල්ලස් චෝදනා සොයාබැලීම සඳහා පත්කළ කමිටුවේ වාර්තාව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා අතට පසුගියදා භාර දෙනු ලැබීය.

එසේම එම වාර්තාවට අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කාන්තා කණ්ඩායමේ කළමනාකාරීන් කිහිපදෙනෙකුට විරුද්ධව තිබූ චෝදනා සනාථ වී ඇත.

ඒ අනුව ඔවුන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අමාත්‍යවරයා කටයුතු කරන බව පැවසීය.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ලැබී ඇති කමිටු සාමාජිකයන්ගේ නිර්දේශ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතුරු පාලක කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඊට අනුකූලව ක්‍රියාකිරීමට උපදෙස් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Share this: