ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 7ක මිල අඩු කරයි

ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 7ක මිල අඩු කරයි

ලංකා සතොස අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හයක මිල මැයි 24 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහත දමා ඇත.

ඒ අනුව LSL කිරිපිටි, වියළි මිරිස්, රතු පරිප්පු, සෝයා මීට්, ලොකු ළූණු සහ සීනිවල මිල පහත දමා ඇත.

නව සංශෝධිත මිල ගණන් මෙසේය.

LSL කිරිපිටි (ග්රෑම් 400) – රු. 1,030 කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා (රු. 50කින් අඩු කර ඇත)

වියළි මිරිස් – රු. 1,350 කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා (රු. 45 කින් අඩු කර ඇත)

රතු පරිප්පු – රු. 325 කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා (රු. 10 කින් අඩු කර ඇත)

සෝයා මීට් – රු. 660 කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා (රු. 10 කින් අඩු කර ඇත)

ලොකු ළූණු – රු. 129 කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා (රු. 06 කින් අඩු කර ඇත)

සීනි – රු. 239 කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා (රු. 04 කින් අඩු කර ඇත)

Share this: