ලංකා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා කැපවන චීනය

ලංකා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා කැපවන චීනය

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයා ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ඔවුන්ගේ කැපවීම යලි තහවුරු කර ඇත.

අප්‍රේල් 13 වැනිදා පැවති නිත්‍ය මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් වැන්ග් වෙන්බින් චීන මූල්‍ය ආයතනවලට ණය ප්‍රතිකාර ක්‍රියාශීලීව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව සහාය දෙන බවට සහතික විය.

Share this: