ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගමේ(IOC) 2015 ජුනි කාර්තුවේ ලාභය 86%  කින් පහළට

ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගමේ(IOC) 2015 ජුනි කාර්තුවේ ලාභය 86% කින් පහළට

ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගමේ 2015 ජුනි කාර්තුවේ ලාභය ගිය වසරේ ජුනි කාර්තුවේ ලාභය සමග සැසඳීමේදී සියයට 86 කින් පහළ ගොස් රුපියල් මිලියන 171 ක්වී ඇති අතර අලෙවිකළ ඉන්ධන ප්‍රමාණය සියයට 18.7 කින් පහළ ගොස් තිබෙන අතර ලබා තිබෙන අලෙවි ආදායම රුපියල් බිලියන 17.4 කි. මෙම කාර්තුවේදී සමාගම ලැබූ කොටසකට අදාළ ලාභය (Earnings per share) ශත 32 ක් දක්වා පහළ ගොස් තිබේ.
මෙරට ඉන්ධන අලෙවි කරන්නේ සහනාධාර මිලකට නිසා එයින් ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගම දැඩි අසීරුවකට පත්ව සිටින අතර සමාගමේ අනිකුත් ආදායම්ද විශාල ලෙස පහළ ගොස් තිබේ.

Share this: