රෝහිත මධ්‍යම කාරක සභාවෙන් ඉවතට

රෝහිත මධ්‍යම කාරක සභාවෙන් ඉවතට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා එ.ජ.නි.ස. පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවෙන් ඉවත් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, ජනපතිගේ අත්සනින් යුතු ලිපියක් මගින් ඒ බව තමාට දැනුම් දී ඇති බවයි.

Share this: