රේගු භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කිරීමේ ප්‍රමාදයක්

රේගු භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කිරීමේ ප්‍රමාදයක්

රේගු භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කිරීම ගබඩා කිහිපයක ප්‍රමාදයක් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවසයි.

වාර්තා වන පරිදි වාප්පු ලිපිකරුවන් සේවයට වාර්තා කිරීම ප්‍රමාද වීම මෙම අත්හිටුවීමට හේතු වී තිබේ.

Share this: