රුපියල් 4,500ට පොහොර

රුපියල් 4,500ට පොහොර

ශ්‍රී ලංකාවේ ‘බැන්ඩි පොහොර’ නමින් ප්‍රචලිත මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (එම්ඕපී) පොහොරවල යල වගා කන්නය සඳහා රුපියල් 4,500කට ලබා දෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 50ක MOP පොහොර මිටියක් රු. 4,500, මැයි 15 සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර, දැන් එය සියලුම කෘෂිකාර්මික සේවා මධ්‍යස්ථානවලින් රුපියල් 15,000ක් වැනි මුදලට අලෙවි වෙයි.

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීමේ අරමුණින් මෙම මිල අඩු කිරීම අමාත්‍යාංශයේ මිල තීරණය කිරීමේ කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලදී.

අමාත්‍ය අමරවීර මහතා විසින් මැයි මස 08 වැනි දින මේ සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Share this: