රික්ටර් මාපක 7.1 ක භූමිකම්පාවක් පැසිෆික් සාගරයේ

රික්ටර් මාපක 7.1 ක භූමිකම්පාවක් පැසිෆික් සාගරයේ

2023 අප්‍රේල් 24 වන සඳුදා පැසිෆික් සාගරයේ දුරස්ථ ප්‍රදේශයක රික්ටර් මාපක 7.1 ක භූමිකම්පාවක් ඇති වූ නමුත් සුනාමියක් තර්ජනයක් නැත.

එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණයට අනුව නවසීලන්තයේ උතුරු දූපතට කිලෝමීටර් 900ක් පමණ ඊසාන දෙසින් කර්මාඩෙක් දූපත් ආසන්නයේ කිලෝමීටර් 49ක් ගැඹුරින් මෙම භූමිකම්පාව හටගෙන තිබේ.

පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ භූමිකම්පාව හවායි සහ පුළුල් පැසිෆික් කලාපයට තර්ජනයක් නොවන බවයි.

Share this: