රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහානායක හිමියන් අපවත් වෙයි

රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහානායක හිමියන් අපවත් වෙයි

රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහානායක නාපානේ ප්‍රේමසිරි හිමියන් අපවත් වෙයි

මිය යන විට උන් වහන්සේ 98වියේ පසු වුණා.

Share this: