රාජ්‍ය ඇමති අනුරාධ ජයරත්නගේ නියමයෙන් දිස්ත්‍රික්ක තුනක වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම කඩිනම් කෙරේ

රාජ්‍ය ඇමති අනුරාධ ජයරත්නගේ නියමයෙන් දිස්ත්‍රික්ක තුනක වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම කඩිනම් කෙරේ

වාරි සෞභාග්‍යය වැඩසටහන යටතේ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ කඩිනම් කිරීම සඳහා වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ රාජ්‍ය ආයතනවල අනුබද්ධ ආයතන වන ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය, රාජ්‍ය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීමේ සංස්ථාව, ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය, මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශය යන ආයතනවල සභාපතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණ.

එහිදී විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර පුත්තලම කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක වලදී වැව් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම ආරම්භ කරන ලෙස රජයේ නිලධාරීන්ට සහ සභාපතිවරුන්ට අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා විසිනි උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

එහිදී ආයතන 4 එකතු වී වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙළට විශේෂ සහයෝගයක් දක්වන බව ප්‍රකාශ කරමින් 2021 වර්ෂය තුළදී එක් ආයතනයකින් වැව් 100 බැගින් ප්‍රතිසංස්කරණය කටයුතු කිරීමටත් එය මේ මස (අප්‍රේල්) අවසන් වීමට පෙර ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවත් සාකච්ඡා විය.

එහිදී අදහස් දැක්වමින් අනුරාධ ජයරත්න අමාත්‍යතුමා ඉල්ලා සිටියේ මෙම වැඩසටහන තම තමන්ගේ ආයතනවල නීතිරීතිවලට යටත්ව නිර්ණායක අනුකූලව කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි.

එහිදී එක් එක් ආයතනයකින් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හැකි වැව් පිළිබඳ ලේඛනයක් හැකි ඉක්මනින් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කළ අමාත්‍යතුමා අප්‍රේල් මස අවසන් වීමට පෙර දිස්ත්‍රික්ක 3හි වැව් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු බව ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම කඩිනම් වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහනට ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපරිම සහාය සහයෝගය දායකත්වය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කළ අමාත්‍යතුමා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ “සෞභාග්‍යය දැක්ම” වැඩසටහන ප්‍රකාරව කරගෙන යන “වාරි සෞභාග්‍යයා”වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන්ට තමන්ගේ උපරිම ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන ලෙසද ඉල්ලීමක් කළේය.

රටේ සංවර්ධනයට සෘජුව දායක වන වාරි කර්මාන්තයේ දෑත් ශක්තිමත් කිරීමටත්, අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත්කිරීමටත්, අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ දිරිගැන්වීමට ආචාර කිරීමටත්, තම ආයතනයන් වෙතලබාදෙන ඕනෑම වගකීමක් සතුටින් සහ නියමානුකූලව සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බව එහිදී සභාපතිවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කළ අතර අමාත්‍යතුමා ද එයට පෙරළා ස්තුති පූර්වක බව ප්‍රකාශ කළේය

Share this: