රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ අප්‍රේල් වැටුප් ගෙවන දිනය

රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ අප්‍රේල් වැටුප් ගෙවන දිනය

සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් අප්‍රේල් 10 වැනිදාට පෙර ලබා දෙන බවට මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සහතික වෙයි.

ඒ අනුව රජයේ මුදල් ප්‍රවාහයට කොපමණ බරක් පැටවෙනවද, එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් අප්‍රේල් 10 වැනිදාට පෙර ලබා දෙන බව සියඹලාපිටිය ප්‍රකාශ කළේය.

විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමෘද්ධි දීමනා ද ඉහත සඳහන් දිනට පෙර ලබා දෙන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ වසරේ අවසන් කාර්තුව වන විට රජයේ සේවකයන්ට විශේෂ ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබාදීමට ද කටයුතු කරමින් සිටින බව කෑගල්ලේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අනාවරණය කළ අතර, එය ජනාධිපතිවරයා විසින්ම අයවැයෙන් ප්‍රකාශ කළ බව ද කියා සිටියේය.

Share this: