රාජ්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන ආයතනික අංශයේ ණය ගැනීම්වල ඉහළ යාමක්

රාජ්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන ආයතනික අංශයේ ණය ගැනීම්වල ඉහළ යාමක්

රාජ්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන ආයතනික අංශයේ ණය ගැනීම්වල තියුනු ඉහල යාමක් මගින් මෙහෙයවනු ලබන, පසුගිය වසරේ මායිම් වෙලඳපොලවල ණයවල වටිනාකම ඩොලර් ට්‍රිලියන 3.6ක වාර්තාගත අගයකට ලඟා විය.

රාජ්‍ය ණය ඩොලර් ට්‍රිලියන 2කට ආසන්න නව ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වීමත් සමඟ පෙරටුගාමී වෙලඳපොලවල් පසුගිය වසරේ ඔවුන්ගේ ණය ගොඩට ඩොලර් බිලියන 120ක් එකතු කර ගත්හ. මූල්‍ය නොවන ආයතනික අංශයේ ණය ගැනීම් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1කට ආසන්නව ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) සිය නවතම Frontier Market Debt Monitor වාර්තාවේ සඳහන් කරයි.

Share this: