රහස් පොලිස් දුමින්දගේ ප්‍රකාශවල සත්‍යතාව සෙවීමට අරභයි..

රහස් පොලිස් දුමින්දගේ ප්‍රකාශවල සත්‍යතාව සෙවීමට අරභයි..

කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතාගෙන් රහස් පොලිසිය ලබාගත් ප්‍රකාශවල සත්‍යතාව තහවුරු කැර ගැනීම සඳහා රහස් පොලිස් කණ්ඩායම් තුනක් පත්කර තිබේ.

මන්ත්‍රීවරයාට අයත් බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් රහස් පොලිසිය ප්‍රශ්න කැර ඇති අතර, ඒ හා සම්බන්ධ තොරතුරු සහ වෙලේ සුදා සම්බන්ධව මන්ත්‍රීවරයාගෙන් විමසූ අවස්ථාවේ ලබා දුන් ප්‍රකාශවල සත්‍ය අසත්‍යතාවය තහවුරු කැර ගැනීමට රහස් පොලිස් කණ්ඩායම්වල ප්‍රධාන කාර්යය වෙයි.

දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ නමින් තිබූ බැංකු ගිණුම් ගණනාවක් රහස් පොලිසිය මඟින් විමර්ශනයට ලක්කැර තිබුණි.

ඒ සම්බන්ධව අදාළ බැංකුවල නිලධාරීන්ගෙන් ද රහස් පොලිසිය තොරතුරු අනාවරණය කැරගෙන තිබුණි.

දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයාගේ බැංකු ගිණුම්වල මුදල් ගනුදෙනු සිදුවූ ආකාරය, ඔහු දුප්පත් ජනතාවට නිරතුරුවම ලබා දෙන ආධාර, උපකාර වැඩසටහන් සඳහා මන්ත්‍රීවරයාගේ පවුලේ ව්‍යාපාරවලින් මුදල් යෙදවූ ආකාරය ආදිය පිළිබඳවද මෙහිදී තොරතුරු ප්‍රකාශ කැර ඇත.

Share this: