රනිල් පාර්ලිමේන්තුවේදී කුමාර් ගුණරත්නම්ගේ පට්ටම යවයි!

රනිල් පාර්ලිමේන්තුවේදී කුමාර් ගුණරත්නම්ගේ පට්ටම යවයි!

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සිදු කළේය.

රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පෙරටුගාමී නායක කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට විරුද්දව ප්‍රබල කතාවක් සිදු කළේය.

Share this: