රට විරුවන් නිසා ඩොලර් සංචිත වැඩි වෙයි

රට විරුවන් නිසා ඩොලර් සංචිත වැඩි වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ විදේශ ප්‍රේෂණ 2023 මාර්තු මාසයේදී තියුනු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

එමගින්, 2023 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ඩොලර් මිලියන 161 කට වඩා වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පසුගිය මාසයේ කම්කරුවන්ගේ ප්‍රේෂණ ඩොලර් මිලියන 568.3 ක් විය.

2023 පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව ඩොලර් මිලියන 400කට අධික සංක්‍රමණික සේවක ප්‍රේෂණ ලියාපදිංචි කර ඇති අතර සමුච්චිත ගලා ඒම ඩොලර් මිලියන 1,413.2 දක්වා ළඟා විය.

කම්කරුවන්ගේ ප්‍රේෂණ ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාසවලදී පිළිවෙලින් ඩොලර් මිලියන 437.5 සහ ඩොලර් මිලියන 407 දක්වා ඉහළ ගියේය.

Share this: