යෝජිත ත්‍රස්ත මර්දන පනත් කෙටුම්පතෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බවට හෙළිදරවුවක්

යෝජිත ත්‍රස්ත මර්දන පනත් කෙටුම්පතෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බවට හෙළිදරවුවක්

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් විධිවිධාන මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පත් කළ විශේෂ කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) පවසයි.

2023 මාර්තු 22 වැනි දින ගැසට් කරන ලද ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත සමාලෝචනය කිරීම සඳහා BASL විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීති විශාරදයන්ගෙන් සමන්විත අදාළ කමිටුව පත් කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් BASL පවසන්නේ, 3,4,10,11,13,14,15,16,28,30,31,36,82,83,84 යන වගන්ති අතර ඇතැම් විධිවිධාන එම කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති බවයි. පනත් කෙටුම්පතේ 85 සහ 86 අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය පද්ධතියේ මූලධර්ම උල්ලංඝනය කරන අතර පුරවැසියන්ගේ නීතිමය අයිතිවාසිකම්වලට පටහැනි වේ.

තවද, විශේෂයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වැනි වගන්තිය අනුව ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ III පරිච්ෙඡ්දය යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය වන ප්‍රතිපාදන එම පනත් කෙටුම්පතේ දක්වා ඇති බව කමිටුවේ අදහස බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Share this: