යූරියා ටොන් 13,000ක එයි! වී ගොවීන්ට යූරියා කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක මල්ලක් රුපියල් 10,000යි!

යූරියා ටොන් 13,000ක එයි! වී ගොවීන්ට යූරියා කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක මල්ලක් රුපියල් 10,000යි!

ලෝක බැංකු සහනදායී හදිසි ණය ප්‍රතිපාදන මත යූරියා ටොන් 13,000ක පළමු තොගය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට ඊයේ(28) ලැබී ඇත. වී ගොවීන්ට යූරියා කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක මල්ලක් රුපියල් 10,000 කට ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇති බව සදහන් වෙයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් සිදු කරන ලද සාකච්ඡා කිහිපයක දී කල ඉල්ලීම පදනම් කර ගනිමින් ගෘහස්ථ ආහාර සුරක්ෂිතතාව මෙන්ම ගොවිතැන සහ ග්‍රාමීය ආදායම් ආරක්ෂා කිරීම සදහා මෙම පියවර ගත් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

Share this: