මෝටර් රථ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විශේෂ අලුත් වෙනසක්

මෝටර් රථ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විශේෂ අලුත් වෙනසක්

මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ දැනට වාහන හිමියන්ගේ සහ පෙර වාහන හිමියන්ගේ නම් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ තීරණයක් ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව 2023 මැයි 17 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ලියාපදිංචි සහතිකයේ වත්මන් හිමිකරුගේ සහ ආසන්නතම පෙර හිමිකරුගේ නම් පමණක් ඇතුළත් වේ.

DMT ට අනුව, පෙර අයිතිකරුවන්ගේ සංඛ්යාව ලේඛනයේ සඳහන් නොවේ.

කෙසේ වෙතත්, පෙර හිමිකරුවන්ට අදාළ තොරතුරු පරිගණක පද්ධතියේ පවතිනු ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Share this: