මොරටුවෙන් බොම්බ 3ක් හමුවෙය්

මොරටුවෙන් බොම්බ 3ක් හමුවෙය්

මොරටුව රාවතාවත්තේ ඉඩමක තිබී 2019/10/04 රත්‍රියේ සොයාගත් බෝම්බ 3 ක් ගුවන් හමුදා බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය කිරීමේ ඒකකය විසින් සාර්ථකව නිෂ්ක්‍රීය කරන ලදී

Share this: