මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී හමු වු අවස්ථාව.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී හමු වු අවස්ථාව.

ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (06) හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී හමු වු අවස්ථාව.  

Share this: