මෙරට කඩොලාන පරිසර පද්ධතියට මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා හානි!!!!

මෙරට කඩොලාන පරිසර පද්ධතියට මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා හානි!!!!

මෙරට කඩොලාන පරිසර පද්ධතියට මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා හානි සිදුව ඇතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.
මෙරට කඩොලාන පරිසරය හෙක්ටයාර් 12,700ක් පමණ වන අතර ඉස්සන් වගාව හේතුවෙන් හෙක්ටයාර් 6000ක් පමණ විනාශ වෙමින් පවතින බව ද ලෝකයේ කඩොලාන වර්ග 50ක් පමණ ඇති අතර ඉන් 21 ම මෙරටට විශේෂ බව ද එහි සභාපති ලාල් ධර්මසිරි මහතා පවසයි.
කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සියලු ජනතාවගේ වගකීමක් බව ලාල් ධර්මසිරි මහතා සඳහන් කළේය.

Share this: