මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් දැඩිව තබා ගන්නා ලෙස IMF ආසියාවෙන් ඉල්ලා සිටී

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් දැඩිව තබා ගන්නා ලෙස IMF ආසියාවෙන් ඉල්ලා සිටී

තවමත් සැලකිය යුතු උද්ධමන අවදානම්වලට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ආසියානු මහ බැංකුවලට මුදල් ප්‍රතිපත්ති “තවත් දැඩිව” තබා ගැනීමට අවශ්‍ය විය හැකි බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි ක්‍රිෂ්ණා ශ්‍රීනිවාසන් බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශ කළේය.

ඔස්ට්‍රේලියාව වැනි කලාපයේ සමහර මහ බැංකු ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයන් සහ රැකියා වර්ධනය ගෝලීය ප්‍රබල සුළඟේ බලපෑමෙන් මධ්‍යස්ථ බව සහ පසුගිය මුදල් දැඩි කිරීම නිසා පොලී අනුපාත ඉහල දැමීම් විරාම ගැන්වීමට පටන් ගෙන ඇත.

IMF හි ආසියා සහ පැසිෆික් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රීනිවාසන් පැවසුවේ මූලික උද්ධමනය ඇලෙන සුළු ලෙස පවතින අතර මෑතදී උද්ධමනයේ වඩාත් වැදගත් ධාවකයක් බවට පත්ව ඇති බවයි.

Share this: