මාවන් අතපත්තු ඉල්ලා අස්වෙයි!

මාවන් අතපත්තු ඉල්ලා අස්වෙයි!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ මාවන් අතපත්තු මහතා තම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

මොහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ සධහන් කර යැවූ ලිපිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට යොමු කර ඇති අතර එය ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් පිළිගත් බවද සඳහන්ය.

2011 වසරේ දී පිතිකරු පුහුණුකරු ලෙසද 2014 දී ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙසද මාවන් කටයුතු කර ඇත.

Share this: