මාර්තු 04 වැනිදා කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24ක ජල කප්පාදුවක්!

මාර්තු 04 වැනිදා කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24ක ජල කප්පාදුවක්!

2023 මාර්තු 04 සෙනසුරාදා පස්වරු 02.00 සිට පැය 24ක ජල කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව කොළඹ 1-4 සහ 7-11 ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

කඩුවෙල නගරය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ, කොළොන්නාව නගර සභා බල ප්‍රදේශය සහ වැල්ලම්පිටිය සහ කොටිකාවත්ත ප්‍රදේශවලට ද ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

Share this: