මාර්තු මාසයේදී උද්ධමනය පහතට

මාර්තු මාසයේදී උද්ධමනය පහතට

2023 මාර්තු මාසය සඳහා ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (NCPI) 49.2% ක් ලෙස වාර්තා වී ඇති අතර එය වසරින් වසර වෙනස් වීම මගින් මනිනු ලබන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව (DCS) සිය නවතම වාර්තාවෙන් අනාවරණය කළේය.

මෙය 2023 පෙබරවාරි මාසයේ වාර්තා වූ 53.6% ක ප්‍රධාන උද්ධමනය හා සැසඳීමේ දී සුළු අඩු වීමකි.

2022 මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව, 2023 මාර්තු මාසය සඳහා වාර්තා වූ උද්ධමනය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ ආහාර සහ ආහාර නොවන කණ්ඩායම් දෙකෙහිම පැවති ඉහළ මිල මට්ටම් බව DCS වාර්තාවේ දැක්වේ.

Share this: