මාතලේදී කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් වලියක..

මාතලේදී කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් වලියක..

මාතලෙ ටවුම මැද මෙලෙස මෙමෙ කාන්තාවන් දෙදෙනා රණ්ඩු වී ඇත්තේ එක් කාන්තාවක් තම සැමියා සමඟ අනියම් පැවති අනියම් පෙම තාම ඇතයි කියායි.
මෙලෙස රණ්ඩු වීම ඇති වී ඇත්තේ තම ළමයා සමඟ ගමන් කරන විට සැමියා සමඟ අනියම් ඇසුරක් පව්ත්වාගෙන ගිය අනික් කාන්තව දැක දෙදෙනාම බැනගත් අතර එම වචන හුවමාරුව දුර දිග ගොස් දෙදෙනාම ගහගෙන ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් යටවත්ත පොලීසියට ලැබුණ ආරංචියක් මගින් එම කාන්තාවන් දෙදෙන ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක රන්ඩු කිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Share this: