මහ බැංකුවේ වැඩකින් ඉන්දීය රුපියල දුර්වල වෙයි

මහ බැංකුවේ වැඩකින් ඉන්දීය රුපියල දුර්වල වෙයි

ඉහළම වටිනාකමින් යුත් මුදල් නෝට්ටුව සංසරණයෙන් ඉවත් කරන බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඉන්දියානු රුපියල දුර්වල වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

බෙදා හැරිය නොහැකි ඉදිරියෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ රුපියල පෙර සැසියේ 82.66 ට සාපේක්ෂව ඩොලරයට 82.80-82.84 කින් පමණ විවෘත වනු ඇති බවයි.

සිකුරාදා, ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව පැවසුවේ එහි ඉහළම අගය වන රුපියල් 2,000 නෝට්ටුව සංසරණයෙන් ඉවත් කරන බවයි.

RBI හි පියවරෙන් රුපියලට ඇති බලපෑම ඉදිරි පහත වැටීම හරහා දැනෙනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ පවසති.

Share this: