මහ ඇමතිගේ ආරක්ෂක රථයේ ගංජා ඇදලා

මහ ඇමතිගේ ආරක්ෂක රථයේ ගංජා ඇදලා

සබරගමුව පළාත් සභා මහ ඇමති මහීපාල හේරත්ගේ ආරක්ෂක රථයක් ගංජා කීලෝ 3ක් සමග අද සුරාබදු නිලධාරීන් විසින් පොල්ගහවෙල නගරයේදී අත්අඩංගුට ගෙන තිබේ.එහි සිටි ආරක්ෂක නිලධාරීන් සමග රථය මේ වනවිට කෑගල්ල දිසා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මේඅතර මහ ඇමතිවරයා කෑගල්ල පොලීසියට ගොස් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරමින් පවසා ඇත්තේ සිය ආරක්ෂක රථය අතුරුදහන් වී ඇති බවය.

අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේ එහි රියැදුරු වශයෙන් සිට ඇත්තේ මහ ඇමතිවරයාගේ ආරක්ෂාවට අනුයුක්ත කර සිටින පොලිස් නිලධාරියෙක්ය.මේ වනවිට පොලිසිය විසින් සියලු නීතිමය කටයුතු ආවරණය කර ඇති අතර අද සවස් වරුවේ නඩු භාණ්ඩ හා සැකකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Share this: