මහා අයිස්ක්‍රිම් දන්සල

මහා අයිස්ක්‍රිම් දන්සල

වැලිවිට අඹගහවත්‍ත තරුණ කැල 14වරටත් දෙනු ලබන දන්සල මෙවර දෙනු ලබන්නේ අයිස්ක්‍රිම් ය.

සන්විදනය අඹගහවත්‍ත තරුණ කැල.

Share this: